WAT IS DE ROL VAN EEN VERANDERMANAGER IN EEN ORGANISATIE? EEN GOEDE VERANDERMANAGER KAN DE VERANDERING IN JUISTE BANEN LEIDEN, GEEFT STURING AAN DE VERANDERING EN WEET DIE, SAMEN MET HET TEAM, BESTENDIG NEER TE ZETTEN.

Voor een duurzaam resultaat zet je een verandering niet top-down in, maar samen met de medewerkers. Daarvoor zorgen, dat is de rol van de verandermanager. Dat je het beste geen top-down benadering kunt kiezen lees je in veel management boeken, maar het blijkt in praktijk niet altijd even gemakkelijk om het anders te doen. Als er helder gecommuniceerd wordt en de medewerkers actief participeren in het veranderproces dan is de kans groot dat je een verandering bestendig kunt maken.

Kritische succesfactoren voor het slagen van een verandering

Van Houten Interim & Advies heeft veel veranderingen begeleid. Uit deze ervaring is het inzicht ontstaan dat de houding en betrokkenheid van de mensen in organisaties cruciaal is voor het slagen van de verandering. Daarom is de stijl van aansturen en manier van communiceren van een verandermanager cruciaal. De visie van Van Houten Interim & Advies is dat de verandermanager met name aandacht moet hebben voor de volgende zaken:

  1. Creëren van een veilige omgeving. Het is belangrijk om te zorgen dat de mensen zich veilig voelen, dit geeft een goede basis om een verandering te starten. Mensen willen gehoord worden, erkend worden in de rol die ze hebben (en als mens!) en zich gewaardeerd voelen.
  2. Richting en duidelijkheid geven. Mensen voelen zich betrokken als ze weten waar het bedrijf naar toe wil en wat daarvan de afgeleide doelen voor hun eigen afdeling zijn. Van groot belang is om aan te geven waarom het veranderproces belangrijk is voor de organisatie. De verandermanager kan het beste zo open en duidelijk mogelijk te zijn.
  3. Betrokkenheid X Verantwoordelijkheid  = Gedragen Verandering. Gedragen, dus duurzame verandering bereik je als verandermanager door aandacht te hebben voor de ideeën en initiatieven van de medewerkers. Door de mensen serieus te nemen en ze de mogelijkheid te geven om hun ideeën te verwezenlijken. Een veranderproces zal beter landen als voldoende medewerkers actief participeren tijdens het traject.

Sturing geven en beslissingen durven nemen

  1. Sturing geven, beslissingen durven nemen. Het  is belangrijk dat de verandermanager altijd aan het stuur blijft en niet bang is om beslissingen te nemen. Medewerkers betrekken en actief laten participeren wil niet zeggen dat zij ook de eindverantwoordelijkheid hebben. Die blijft bij de verandermanager. Voor medewerkers gebeurt er zoveel tijdens veranderprocessen dat het extra belangrijk is om heldere sturing te krijgen en een daadkrachtige leider te hebben als baken tijdens de verandering.
  2. Altijd blijven communiceren. Regelmatig, helder en open communiceren is cruciaal. De verandermanager vertelt wat hij weet en wat hij gaat doen. Tevens geeft hij aan wat hij van anderen verwacht, vraagt wat anderen van hem verwachten en bespreekt met het team hoe de doelen het beste gehaald kunnen worden. Communiceren is twee-richting verkeer dus de verandermanager gaat in gesprek en vraagt feedback. Hoe beter de verandermanager communiceert, hoe meer veiligheid en vertrouwen hij opbouwt in relaties, hoe effectiever hij is als verandermanager.
  3. Prikkelen, out of the box denken. Voor een verandermanager is het belangrijk om mensen in beweging te brengen, te prikkelen om nieuwe dingen te onderzoeken. Binnen de veilige setting, maar wel (net) buiten de eigen comfortzone. De verandermanager stimuleert nieuwe initiatieven en geeft mensen de ruimte om ideeën te onderzoeken.
  4. Geef het goede voorbeeld. Iedereen weet dat dit belangrijk is, maar in praktijk blijkt voorbeeldgedrag niet altijd zo eenvoudig te zijn om na te leven (of liever gezegd: voor te leven). Als de verandermanager graag wil dat mensen elkaar om hulp vragen, vraagt hij zelf ook om hulp. De verandermanager zorgt dat hij regelmatig op de werkvloer aanwezig is zodat hij weet wat er speelt en toegankelijk is voor het team.

En wat de verandermanager nog meer doet als rode draad tijdens het veranderproces:

Coachen, faciliteren, vragen stellen, luisteren, inspireren

en af en toe ‘advocaat van de duivel’ spelen. Kortom mensen in beweging krijgen en ze helpen hun doelen te bereiken.